Din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter är viktig för Resemolnet AB som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Att skydda dina personuppgifter och integritet är en del av våra anställdas jobb. Resemolnet är som personuppgiftsansvarig ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och hur och för vilka ändamål den görs.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Resemolnet AB (org. nr: 559404-2128) har ett dataskyddsombud som du är välkommen att kontakta om du har frågor och funderingar kring Resemolnet personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet nås på jonas@resemolnet.se.

Vilka personuppgifter vi behandlar och hur de samlas in

När du anmäler intresse att vara del av Resemolnet så kommer Resemolnet behandla personuppgifter om dig och hur du använder våra tjänster. De personuppgifter som behandlas när du kontaktar oss är namn, e-postadress och eventuellt andra uppgifter du frivilligt lämnar till oss. Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

 • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • Fyller i ett kontaktformulär
 • Söker ett jobb hos oss
 • Kontaktar oss via e-post

Behandling av ytterligare personuppgifter under uppdrag/processer

När vi utför tjänster till dig kan vi på grund av krav från våra kunder och/eller lagstiftning komma att behandla ytterligare personuppgifter om dig. Det kan till exempel handla om personlighetstester, uppgift om du har genomfört drogtest, kreditupplysningar, bakgrundskontroller och hälsoundersökningar. Du kommer inför inhämtande av sådana personuppgifter att få information om behandlingen och i tillämpliga fall får du lämna ditt samtycke. I vissa fall kan vi be dig att inkomma med utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer och tar emot ett sådant utdrag från polismyndigheten och du väljer själv om du vill visa utdraget för oss. Utdraget kommer i sådant fall att öppnas av dig tillsammans med Resemolnet. Vi kommer inte att behandla dessa uppgifter i någon form, men kan muntligen komma att stämma av resultatet med vår kund. För det fall du blir anställd hos Resemolnet kommer du att bli informerad om den ytterligare behandling av personuppgifter som kommer att ske under och i samband med din anställning.

Vem vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra bolag såsom underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. Resemolnet är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantör utför på Resemolnet uppdrag och underleverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Delning av personuppgifter till andra bolag såsom underleverantörer sker för att uppfylla avtalet mellan oss, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig. När vi delar med oss av personuppgifter enligt ovan kan personuppgifter överföras till bolag såväl inom som utom EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag och om behandlingen görs utanför EES kommer vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring, att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå eller att mottagande bolag är certifierat under EU. US. Privacy Shield.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför personuppgifterna samlades in. Det innebär att olika uppgifter kan komma att sparas olika länge. Uppgifter om eventuella hälsoundersökningar, genomförda drogtester, bakgrundskontroller och kreditupplysningar sparas under kortare tid. Du kommer att få detaljerad information om detta i samband med att sådana uppgifter samlas in.

Säkerhet

Resemolnet har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
  Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning – Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att Strativ har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Läs gärna mer om rättigheterna här:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Resemolnet behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Resemolnet AB

För Resemolnet AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Inom ramen för vår verksamhet behandlar Resemolnet AB personuppgifter. Det sker främst i våra kundrelationer, i säljprocessen och samband med event vi anordnar.

Vi värnar om din personliga integritet och tar frågor om dataskydd på största allvar. I denna Integritetspolicy beskriver vi den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet, ändamålen med behandlingen, vilket lagstöd vi har för behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. För att du ska förstå hur dina personuppgifter behandlas rekommenderar vi att du läser vår Integritetspolicy noggrant. För frågor kring vår Integritetspolicy och för att göra gällande de rättigheter du har beträffande behandlingen av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på jonas@Resemolnet.se

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Resemolnet AB’s verksamhet är Resemolnet AB personuppgiftsansvarig. (org.nr.559404-2128,
Fabriksgatan 13, 412 50 Göteborg)

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta jonas@Resemolnet.se. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av www.Resemolnet.se använder vi cookies, kakor. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på webbplatsen och för att vi ska kunna förbättra webbplatsen för dig som besöker den. Här får du veta hur Resemolnet använder cookies och på vilket sätt du kan välja bort dem.

När som helst kan du vägra att tillåta cookies genom att ändra ditt val och justera i din webbläsares inställningar. Väljer du att inaktivera cookies kan det innebära att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera. Resemolnet använder så få cookies som möjligt på webbplatsen.

Vad är en cookie och vad används de till?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker lagrar på din mobila enhet eller dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. Cookies är mycket vanligt förekommande på internet.

 • Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära/ sessionscookies.
  Permanenta cookies lagras som en fil under en längre period för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De stannar på din mobila enhet och dator tills det att du manuellt väljer att ta bort dem. Dessa används till exempel när det finns något som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen.
 • Sessionscookies är tillfälligt placerade på din mobila enhet eller dator när du besöker webbplatsen. De försvinner när du stänger ner sidan och sparas alltså inte permanent.

De flesta webbplatser använder cookies för att förbättra användbarheten och upplevelsen för dig som besökare. En cookie-fil är en så kallad passiv fil och kan inte sprida skadliga program eller datavirus på din mobila enhet eller dator.

Så tar du bort cookies

Du kan vägra tillåta cookies genom att gå in i din webbläsares inställning och radera cookies från din hårddisk. Det går även att ställa in webbläsaren så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då har du möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. Väljer du att inte tillåta cookies kan det medföra att vissa av funktionerna på Resemolnet’s webbplats inte fungerar på samma sätt som om du skulle accepterat dem.

Så behandlar Resemolnet cookies

Resemolnet använder tredjeparts cookies i form av exempelvis Google Analytics som är ett statistikverktyg för att utvärdera användarbeteenden. Det gör vi för att optimera användarupplevelsen och föra statistik på webbplatsen. Cookiebehandling genom tredje parter kan medföra överföring av personuppgifter till tredje land. Sådan överföring skyddas av lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR.

När behandlar Resemolnet personuppgifter i samband med cookies?

I samband med cookie-användningen kan Resemolnet behandla personuppgifter om dig. Resemolnet behandlar personuppgifter som inkommit via webbplatsen när/ om du exempelvis:

 • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • Fyller i ett kontaktformulär
 • Söker ett jobb hos oss
 • Kontaktar oss via e-post

Målinriktad annonsering

För att du ska få så relevanta annonser som möjligt använder vi även riktade annonser. Det är anledningen till att du kan komma att se annonser från Resemolnet på andra webbplatser eller sociala plattformar som exempelvis Facebook eller LinkedIn. Dessa cookies innehåller endast information om beteende på vår webbplats, till exempel hur du använder vår webbplats och vilka sidor som du besökt.
Vi använder riktade annonser via Google Marketing Platform, Facebook och LinkedIn.

Övriga frågor

Har du frågor kring vår policy är du välkommen att kontakta oss via mail.